എന്‍ഡവറിലെ ബഹിരാകാശ യാത്രികര്‍ രണ്ട് ശൂന്യാകാശ ക്രെയിനുകളുടെ സഹായത്തോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ... എന്‍ഡവറിലെ ബഹിരാകാശ യാത്രികര്‍ രണ്ട് ശൂന്യാകാശ ക്രെയിനുകളുടെ സഹായത്തോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ... © © Space Shuttle Endeavour Launches After Five Weather Delays In This Photo: Mark Polansky Gennady... Space Shuttle Endeavour Launches After Five Weather Delays In This Photo: Mark Polansky , Gennady... . Naissance : 2 juin 1956 à Paterson New Jerseay. Antécédent : Pilote de la NASA. Sélection : 1er... . Naissance : 2 juin 1956, à Paterson, New Jerseay. Antécédent : Pilote de la NASA. Sélection : 1er... © © Mark Polansky 1000ème membre d'équipage d'une mission spatiale Mark Polansky, 1000ème membre d'équipage d'une mission spatiale © © Mark Polansky - b. 1956 Edison NJ Born in Paterson raised in Edison Commander Polansky has served... Mark Polansky - b. 1956 Edison, NJ Born in Paterson, raised in Edison, Commander Polansky has served... mehr Fotos mehr Fotos Shuttle Astronaut Mark Polansky (Pilot STS-98 Atlantis) acted as official NASA Representative. In... Shuttle Astronaut Mark Polansky (Pilot, STS-98 Atlantis) acted as official NASA Representative. In... hochauflösende Version (426 KB) mehr Fotos hochauflösende Version (426 KB) mehr Fotos Марк Льюис Полански Официальная фотография НАСА. Марк Льюис Полански Официальная фотография НАСА. high res (1.4 M) low res (109 K) S116-E-07787 (21 Dec. 2006) --- Astronauts Mark L. Polansky (left)... high res (1.4 M) low res (109 K) S116-E-07787 (21 Dec. 2006) --- Astronauts Mark L. Polansky (left)... Washington May 10 : NASA astronaut Mark Polansky commander of the next space shuttle mission to... Washington, May 10 : NASA astronaut Mark Polansky, commander of the next space shuttle mission to... © © Марк Льюис «Роман» Полански Марк Льюис «Роман» Полански high res (1.7 M) low res (100 K) JSC2001-01347 (24 January 2001) --- Astronaut Mark L. Polansky... high res (1.7 M) low res (100 K) JSC2001-01347 (24 January 2001) --- Astronaut Mark L. Polansky,... Полански Марк Льюис «Роман» Полански Марк Льюис «Роман» (Polansky Mark Lewis «Roman») (р. 1956) -... Полански Марк Льюис «Роман» Полански Марк Льюис «Роман» (Polansky Mark Lewis «Roman») (р. 1956) -... NASA Commander Mark Polansky pictured left and Pilot William Oefelein participate in a training... NASA Commander Mark Polansky, pictured left and Pilot William Oefelein participate in a training... STS-127 : Endeavour Jul 15 2009 Crew: Commander Mark Polansky; Pilot Doug Hurley; Dave Wolf... STS-127 : Endeavour Jul 15, 2009 Crew: Commander Mark Polansky; Pilot Doug Hurley; Dave Wolf,... File image. by Launchspace Staff for Launchspace Bethesda MD (SPX) Sep 28 2010 Everyone has heard... File image. by Launchspace Staff for Launchspace Bethesda MD (SPX) Sep 28, 2010 Everyone has heard... NASA Tech Briefs: Before joining NASA you enjoyed a distinguished 14-year career with the Air Force... NASA Tech Briefs: Before joining NASA you enjoyed a distinguished 14-year career with the Air Force... high res (1.9 M) low res (115 K) JSC2006-E-23034 (15 June 2006) --- Attired in their training... high res (1.9 M) low res (115 K) JSC2006-E-23034 (15 June 2006) --- Attired in their training... high res (1.2 M) low res (98 K) S116-E-05205 (10 Dec. 2006) --- Astronaut Mark L. Polansky STS-116... high res (1.2 M) low res (98 K) S116-E-05205 (10 Dec. 2006) --- Astronaut Mark L. Polansky, STS-116... (Front row from left) Pilot Mark Polansky and Commander Kenneth Cockrell. (Back row from left)... (Front row, from left) Pilot Mark Polansky, and Commander Kenneth Cockrell. (Back row, from left)... Image above: Leading the way Commander Mark Polansky is greeted by the STS-127 Launch Director Pete... Image above: Leading the way, Commander Mark Polansky is greeted by the STS-127 Launch Director Pete... Comandante Mark Polansky Pilota collaudatore dell'Aeronautica statunitense Mark Polansky è il... Comandante Mark Polansky Pilota collaudatore dell'Aeronautica statunitense, Mark Polansky è il... 17/12/2006 - Giorno 8 - L'equipaggio del Discovery composto dal Comandante Mark Polansky il Pilota... 17/12/2006 - Giorno 8 - L'equipaggio del Discovery composto dal Comandante Mark Polansky, il Pilota...
Próxima »
Pesquisa Avançada