While stored at Plant 42 during the preparation of Article #128 by Minnesota National Guard... While stored at Plant 42 during the preparation of Article #128 by Minnesota National Guard... McDonnell XF-88 Voodoo: McDonnell XF-88 Voodoo: YF-12A YF-12A Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè: «SR-71 Blackbird in action» / L.Drendel 1982 / The online Blackbird Museum... Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè: «SR-71 Blackbird in action» / L.Drendel, 1982 / The online Blackbird Museum... Lockheed EP-3 Aries/EP-3E Aries II: Lockheed EP-3 Aries/EP-3E Aries II: While stored at Plant 42 during the preparation of Article #128 by Minnesota National Guard... While stored at Plant 42 during the preparation of Article #128 by Minnesota National Guard... Durante la Guerra Fredda la CIA immise in servizio il ricognitore strategico U-2 che puntava... Durante la Guerra Fredda, la CIA immise in servizio il ricognitore strategico U-2 che puntava... Description Description Äàëåå ïðåçèäåíò ñîîáùèë ÷òî ñàìîëåò ñäåëàí ãëàâíûì îáðàçîì èç òèòàíà è íàçâàë ôèðìû ðàçðàáîò÷èöû... Äàëåå ïðåçèäåíò ñîîáùèë, ÷òî ñàìîëåò ñäåëàí, ãëàâíûì îáðàçîì, èç òèòàíà è íàçâàë ôèðìû ðàçðàáîò÷èöû... similar A-12 aircraft which had a lower radar cross section. In Air Force flight tests on May 1... similar A-12 aircraft, which had a lower radar cross section. In Air Force flight tests on May 1,... Čiastočné riešenie poskytlo dobývanie kozmu a vývoj nového systému - prieskumných satelitov. Tie... Čiastočné riešenie poskytlo dobývanie kozmu a vývoj nového systému - prieskumných satelitov. Tie... All the parts are cleanly and crisply molded with no sink marks and only a tiny bit of unobtrusive... All the parts are cleanly and crisply molded with no sink marks and only a tiny bit of unobtrusive... Стоимость исследовательской программы представлялась огромной YF-12 - самолет не дешевый. Для... Стоимость исследовательской программы представлялась огромной, YF-12 - самолет не дешевый. Для... YF-12 YF-12 Ïîëåò íàä ÊÍÄÐ ëåò÷èêà Äæýêà Ëýéòîíà 8 ìàÿ 1968 ã. ñòàë ïîñëåäíèì â íåäîëãîé îïåðàòèâíîé êàðüåðå... Ïîëåò íàä ÊÍÄÐ ëåò÷èêà Äæýêà Ëýéòîíà 8 ìàÿ 1968 ã. ñòàë ïîñëåäíèì â íåäîëãîé îïåðàòèâíîé êàðüåðå... YF-12 YF-12 05/08/2013 F-104G Часть: нет данных Номер: 8-302 Все турецкие F-104G были перекрашены в такой... 05/08/2013 F-104G Часть: нет данных Номер: 8-302 Все турецкие F-104G были перекрашены в такой... McDonnell XF-88 Voodoo: McDonnell XF-88 Voodoo: УР AIM-47 возле YF-12 УР AIM-47 возле YF-12 McDonnell XF-88 Voodoo: McDonnell XF-88 Voodoo: Lockheed A -12 Lockheed A -12 YF-12A NASA YF-12A NASA I photographed the intersection with street name signs showing to prove I wasn't photographing some... I photographed the intersection with street name signs showing to prove I wasn't photographing some... Lockheed A -12 Blackbird (CIA version of the SR-71 Blackbird) nicknamed Titanium Goose. Exposition... Lockheed A -12 Blackbird (CIA version of the SR-71 Blackbird) nicknamed Titanium Goose. Exposition... Кабина второго пилота YF-12 Кабина второго пилота YF-12 similar A-12 aircraft which had a lower radar cross section. In Air Force flight tests on May 1... similar A-12 aircraft, which had a lower radar cross section. In Air Force flight tests on May 1,... Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 While stored at Plant 42 during the preparation of Article #128 by Minnesota National Guard... While stored at Plant 42 during the preparation of Article #128 by Minnesota National Guard... Lockheed 12_4 / Lockheed 12_4 photos by cocor 31/05/2004 Lockheed 12_4 / Lockheed 12_4 photos by cocor 31/05/2004 Кабина пилота A-12 Кабина пилота A-12
Próxima »
Pesquisa Avançada