અરજીકર્તાઓનું કહેવું છે કે કચરા પ્રબંધન ડિઝાઇન ઉપલબ્ધતા પ્રમાણન અને દેખભાલની જવાબદારી યૂસીસીની હતી... અરજીકર્તાઓનું કહેવું છે કે કચરા પ્રબંધન ડિઝાઇન, ઉપલબ્ધતા, પ્રમાણન અને દેખભાલની જવાબદારી યૂસીસીની હતી... Doch… leider war hinter Jude Finisterra niemand anderes als ein Vertreter von The Yes Men. Alles war... Doch… leider war hinter Jude Finisterra niemand anderes als ein Vertreter von The Yes Men. Alles war... Voorbij de ingang is een weinig imposant beeld gezet ter herinnering. Toch werden we daar even stil... Voorbij de ingang is een weinig imposant beeld gezet ter herinnering. Toch werden we daar even stil... 3. Chemical Plant Explosion The Bhopal disaster was the worst industrial accident in history.... 3. Chemical Plant Explosion The Bhopal disaster was the worst industrial accident in history.... This is a movie that will leave you in shock… “A Prayer for Rain” is a film that is based upon the... This is a movie that will leave you in shock… “A Prayer for Rain” is a film that is based upon the... Bhopal: G overnment authorities in Bhopal site of the world's worst industrial accident have... Bhopal: G overnment authorities in Bhopal, site of the world's worst industrial accident, have... Sanjay Verma 30 was 6 months old in 1984 he survived because his sister wrapped him up in a... Sanjay Verma, 30, was 6 months old in 1984, he survived because his sister wrapped him up in a... Share Tweet Share Share Email Bhopal: In a shocking incident a 32-year old man strangulated his... Share Tweet Share Share Email Bhopal: In a shocking incident, a 32-year old man strangulated his... In 1984 the accidental release of 40 metric tons of methyl isocyanate from a Union Carbide... In 1984, the accidental release of 40 metric tons of methyl isocyanate from a Union Carbide... Para mucha gente el drama que se desencadenó aquella noche aún no ha terminado. Toda una generación... Para mucha gente, el drama que se desencadenó aquella noche aún no ha terminado. Toda una generación... . . Bhopal Aug 25 : One is a telecom engineer another is an event manager the third one is contractor... Bhopal, Aug 25 : One is a telecom engineer, another is an event manager, the third one is contractor... Bhópál Ženy nabírají vody v areálu bývalé továrny Union Carbide v Bhópálů Bhópál Ženy nabírají vody v areálu bývalé továrny Union Carbide v Bhópálů Primary tabs The Bhopal Disaster (24 Years Later) and World Risk Society Primary tabs The Bhopal Disaster (24 Years Later) and World Risk Society © Sinh-Sipa Press On meurt beaucoup à Bhopal dans les années qui suivent la tragédie. © Sinh-Sipa Press On meurt beaucoup à Bhopal dans les années qui suivent la tragédie. Mercedes Benz Bhopal Showroom Mercedes Benz Bhopal Showroom is one of the worst industrial accidents in history killing 4000 people overnight and leaving 500... is one of the worst industrial accidents in history, killing 4,000 people overnight and leaving 500... विधानसभा में मंगलवार को कांग्रेस विधायक सचिन यादव व जीतू पटवारी द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में... विधानसभा में मंगलवार को कांग्रेस विधायक सचिन यादव व जीतू पटवारी द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में... Share Tweet Share Share Email Bhopal :  In a ground breaking revelation on the backdrop of recent... Share Tweet Share Share Email Bhopal :  In a ground breaking revelation, on the backdrop of recent... More about Bhopal Gas tragedy Trauma More about Bhopal , Gas tragedy , Trauma 7172 Bhopal Gas Tragedy Report 7172 Bhopal Gas Tragedy Report Follow @ZeeNews New Delhi: Ravi Kumar initially set out to make a small independent movie on Bhopal... Follow @ZeeNews New Delhi: Ravi Kumar initially set out to make a small, independent movie on Bhopal... Please turn on JavaScript. Media requires JavaScript to play. 30 May 2012 Last updated at 01:33 GMT... Please turn on JavaScript. Media requires JavaScript to play. 30 May 2012 Last updated at 01:33 GMT... Bhopal survivors action Bhopal survivors action REVIEWS ( 1 ) REVIEWS ( 1 ) Oltre 27 anni dopo una delle peggiori tragedie industriali di recente memoria le vittime di Bhopal... Oltre 27 anni dopo una delle peggiori tragedie industriali di recente memoria, le vittime di Bhopal... © Sinh-Sipa Press Plusieurs associations avaient demandé le déplacement de cette usine construite à... © Sinh-Sipa Press Plusieurs associations avaient demandé le déplacement de cette usine, construite à... Newer Older Date: 12 July 2012 Survivors of 1984 Bhopal gas tragedy during a protest at... Newer | Older Date: 12 July 2012 Survivors of 1984 Bhopal gas tragedy during a protest at... Comments Comments
Próxima »
Pesquisa Avançada